Informujemy iż firma DERMAGLIN HANNA IWONA KORDIASZ na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Polską Agecnją Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt nr POIR.03.03.03-14-0028/17 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand pt.

PROMOCJA INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW FIRMY DERMAGLIN NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ

 

 

Projekt dotyczy Programu Promocji Branży Kosmetycznej.

 

Projekt przewiduje szereg różnych działań promocyjnych mających na celu zwiększenie internacjonalizacji firmy, wzrost eksportu, zdobycie nowych rynków eksportowych, wypromowanie marki własnej firmy, marki polskiej gospodarki i polskiej branży kosmetycznej.

Działania będą prowadzone na wielu rynkach eksportowych, szczególnie w krajach arabskich, Iranie, Dalekim Wschodzie (Chiny/Hong Kong ), krajach UE i w USA.

Projekt przewiduje promocję konkurencyjnych i innowacyjnych w skali międzynarodowej kosmetyków (powstałych w wyniku prac B+R firmy) poprzez m. in. udział w imprezach wystawienniczych, misjach gospodarczych i spotkaniach biznesowych.

W wyniku realizacji projektu nastąpi zdobycie nowych rynków, znaczny wzrost eksportu firmy i jego udział w całości obrotów, wzrośnie jej internacjonalizacja i rozpoznawalność jej marki (oraz marki gospodarki polskiej i polskiej branży kosmetycznej), Wzrośnie też udział innowacyjnych produktów w ofercie firmy ( nowe wyroby, oparte na pracach B + R będą kierowane głownie na eksport ) oraz koncentracja firmy na pracach B+R, które będą gwarancją dalszego, opartego na eksporcie rozwoju przedsiębiorstwa. Realizacja projektu będzie więc kamieniem milowym w rozwoju Wnioskodawcy jako innowacyjnego, nastawionego na eksport przedsiębiorstwa z sektora MSP.

 

CEL PROJEKTU

 

Głównym celem projektu jest promowanie na rynkach międzynarodowych innowacyjnych kosmetyków Wnioskodawcy, które w wyniku tego staną się markami produktowymi rozpoznawalnymi na świecie. Równolegle działania z projektu (to integralna część projektu) przyczynią się do wypromowania Marki Gospodarki Polskiej jako gospodarki światowej, innowacyjnej i konkurencyjnej, a także polskiej branży kosmetycznej jako branży konkurencyjnej i nastawionej na wykorzystanie wyników prac B+R i promującej nowości i innowacyjność.

 

PLANOWANE EFEKTY

 

W wyniku projektu nastąpi wzrost internacjonalizacji i zwiększenie aktywności firmy i gospodarki w eksporcie – firma zdobędzie nowych klientów (podpisze min. 12 nowych kontraktów), nowe rynki eksportowe, nastąpi wzrost eksportu ogółem i jego udziału w obrocie, wzrost konkurencyjności, przychodów i rentowności MSP. Zwiększą się też nakłady firmy na B+R.

Zdobyte kontakty i doświadczenie zaowocują też po projekcie dalszą internacjonalizacją firmy i umocnieniem marki na świecie.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 919 179.00 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 597 840.00 PLN (80%)

OKRES REALIZACJ PROJEKTU: 13/03/2017 – 31/12/2019