REGULAMIN KONKURSU „Zostań Ambasadorką marki #Dermaglin”

REGULAMIN KONKURSU
„Zostań Ambasadorką marki #Dermaglin”
 
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem konkursu pt. „ Zostań Ambasadorką marki #Dermaglin” zwanego dalej "Konkurs".
2. Organizatorem Konkursu jest Dermaglin Hanna Iwona Kordiasz z siedzibą w Mańkowo 36D, 09-411 Biała. NIP 7741628907, Regon 610214045 zwana dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs będzie opublikowany na stronie www.dermaglin.pl 
4. Czas trwania Konkursu 29.04.2022-26.06.2022r
 
§2 Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Uczestnikami Konkursu, o którym mowa w §2 pkt. 1 nie mogą być pracownicy Organizatora lub członkowie najbliższej rodziny tych pracowników (wstępni i zstępni w linii prostej bez ograniczeń, a w linii bocznej do drugiego stopnia oraz powinowaci w linii bocznej do drugiego stopnia) oraz ich małżonkowie.
3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tego uczestnika z udziału w konkursie (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego powziął informację o działania sprzeczne z Regulaminem.
 
§3 Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
• Zainstalować na swoim telefonie lub tablecie aplikację Instagram. Jeśli masz już konto na Instagramie, zaloguj się.
• Polubić na Instagramie profil: @dermaglin
• Dodać na Instagram zdjęcie z dowolnym produktem Dermaglin – produkt marki Dermaglin musi być widoczny na zdjęciu
• Oznaczyć zdjęcie: @dermaglin i #AmbasadorkaDermaglin
2. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu. Przez wysłanie pracy konkursowej do Konkursu uczestnik akceptuje treść Regulaminu oraz warunki Konkursu opublikowane w treści ogłoszenia Konkursu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w ogłoszeniu konkursowym oraz w Regulaminie dla przeprowadzenia Konkursu.
3. Uczestnik konkursu przesyłając zgłoszenie do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac konkursowych, które są
przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz oświadcza, że uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane na korzystanie z przesłanych prac (w tym prawa na pozowanie osób i rozpowszechnianie wizerunku), o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich wykorzystywania przez Organizatora. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez. Ponadto, w sytuacji, o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody. Uczestnik oświadcza, że udziela nieodpłatnej licencji obejmującej wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy konkursowej (zgłoszenia) przez Organizatora, jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
a. Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;
b. Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;
c. Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
d. Wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora lub Fundatora; obejmuje to również utrwalanie i
zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji
lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków
technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i
emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;
e. Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;
f. Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do ww. pracy konkursowej na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. pracy konkursowej na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub
samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie
pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik konkursu wyraża zgodę aby jego praca konkursowa zgłoszona przez niego do konkursu
była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp. Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w konkursie.
 
§4 Zasady wyłonienia zwycięzcy i oferowane nagrody
 
1. Prace konkursowe będą oceniane przez jury w skład, którego wejdą przedstawiciele Organizatora.
2. Jury wyłoni 15 Laureatów Konkursu biorąc pod uwagę wymogi określone w niniejszym Regulaminie w tym oryginalność, wyjątkowość, kreatywność, ciekawość oraz poprawność merytoryczną pracy konkursowej, które otrzymają zestawy kosmetyków Dermaglin (określone w punkcie 4.).
3. Spośród tych 15 laureatów zostaną wyłonione 2 osoby, które otrzymają nagrodę główną, na którą składać się będą:
- tytuł Ambasadorki marki Dermaglin, 
- sesja zdjęciowa z makijażystką i fotografem w Płocku (28.07.2022r.),
- specjalne zaproszenie na wszystkie dni festiwalu Audioriver (29.07-31.07.2022r.),
- 1 dniowy pobyt w Hotelu Starzyński w Płocku ze śniadaniem (Piekarska 1, 09-400 Płock) – (28.07-28.07.2022r.),
- weekendowy pobyt w Apartamencie w sercu płockiej starówki – ok.200 m od wejścia na festiwal Audioriver (28.07-31.07.2022r.),
 
Warunkiem otrzymania nagrody głównej jest przystąpienie do programu ambasadorskiego oraz zawarcia stosownej umowy z Organizatorem.
 
4. Nagroda w postaci kosmetyków Dermaglin to zestaw kosmetyków:
Maseczka #Gwiżdż na pryszcz, Maseczka #Slow Age #Zatrzyaj Czas, Maseczka #Natural Effect, #Zielony Szampon #Dermatologiczny, #Zielona Odżywka #Regenerująca, #Zielone mydło dermatologiczne.
5. Warunkiem otrzymania nagród jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Warunkiem uzyskania nagród, w tym wzięcia udziału w sesji zdjęciowej, jest podpisanie przez Laureata konkursu i przekazanie Organizatorowi oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
7. Etapy wyboru Laureatów:
• do 01.06.2022r. zostanie wyłonionych 15 laureatów konkursu, które otrzymają zestaw kosmetyków Dermaglin opisanych w pkt. 4
• do 26.06.2022r. Laureaci są zobowiązani do przesłania 3 zdjęć twarzy i sylwetki oraz adresu i nr telefonu do wysyłki nagród oraz oświadczenia, ze wyrażają wolę
wzięcia udziału w sesji zdjęciowej oraz przyjazdu na sesję zdjęciowa do Płocka na adres mailowy: dermaglin@dermaglin.pl
• Organizator poinformuje 2 zwycięzców Konkursu, którym przyznano nagrody główne, o szczegółach związanych z przebiegiem sesji, tj. dokładnym miejscu, o godzinie rozpoczęcia, szczegółowym harmonogramie, w terminie do 03.07.2022 za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
Laureatki zobowiązują się do przyjazdu i uczestnictwa w sesji oraz dochowania staranności w realizacji sesji.
 
• W wypadku nie wzięcia przez laureata Konkursu w wyznaczonym terminie udziału w sesji nie zostanie ona powtórzona, zaś prawo do otrzymania nagrody głównej wygasa.
 
8. W przypadku otrzymania nagrody głównej, uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora fotografii z sesji zdjęciowej, zawierającej m.in. wizerunek uczestnika w której wziął udział (z prawem sublicencji) wraz z jego imieniem, nazwiskiem, miejscowością zamieszkania, na polach eksploatacji określonych w §3 pkt. 3.
 
§5 Odbiór nagrody
1. Imię i nazwisko i/lub nick, praca konkursowa Laureata może zostać opublikowane na www.dermaglin.pl na co Uczestnik wyraża zgodę. Z laureatami skontaktujemy się poprzez Instagram.
2. W przypadku niezachowania terminów i warunków z §4 pkt 8 nagroda przechodzi na kolejnego Laureata wskazanego przez jury.
3. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.
4. Uczestnik nie może przenieść prawa do odbioru przyznanych nagród na osoby trzecie, chyba, że Organizator wyrazi na to pisemną zgodę.
5. W celu wysyłki nagrody Laureat zobowiązany jest podać imię, nazwisko, pełny adres oraz nr telefonu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Uczestnika, za zmianę miejsca pobytu uczestnika w czasie trwania konkursu lub
zmianę innych danych osobistych, który zostały zamieszczone w e-mailu, a które uniemożliwiają odszukanie uczestnika w celu wydania mu nagrody.
7. Wysyłka nagród, wygranych w Konkursie, nastąpi w ciągu 60 dni od dnia przekazania danych osobowych laureatów. W przypadku nie odebrania przez laureata nagrody w terminie 30 dni od jej pierwotnego wysłania, nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.
 
§6 Reklamacje
1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie do 14 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
 
2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora.
4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego – nadania reklamacji.
5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym lub w formie elektronicznej - w zależności od formy złożonej reklamacji, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§7 Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.dermaglin.pl oraz w siedzibie Organizatora.
2. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych, chyba, że uczestnik Konkursu wyrazi odrębną pisemną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach
marketingowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie Organizator. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją Konkursu.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, przy czym brak przekazania danych osobowych uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w Konkursie nagród.
4. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej glamour.pl co najmniej na 5 dni przed wprowadzeniem zmian.
 
 
Załącznik nr 1
.......................................................
Imię, nazwisko
.......................................................
ulica, numer, miejscowość
.......................................................
numer PESEL
 
 
 
 
Oświadczenie
Ja, niżej podpisana zostałam wybrana jako uczestniczka konkursu „ Zostań Ambasadorką marki # Dermaglin” . W związku z powyższym jestem świadoma tego, iż w związku z moim udziałem w konkursie „ Zostań Ambasadorką marki #Dermaglin” mój wizerunek ( zdjęcie, wypowiedzi,
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania itp.) zostaną wykorzystane w wybranych przez Dermaglin Hanna Iwona Kordiasz, z siedzibą w Mańkowo 36D, 09-411 Biała w wybranych wydawnictwach lub w Internecie oraz osobom trzecim upoważnionym przez Dermaglin Hanna Iwona Kordiasz. do celów statystycznych, promocyjnych, marketingowych, PR-owych, w tym do promocji akcji, sesji zdjęciowej dla marki Dermaglin.
 
 
Wobec powyższego wyrażam niniejszym nieodpłatnie zgodę, aby mój wizerunek ( zdjęcie, głos, wypowiedzi, imię, nazwisko, miejsce zamieszkania itp.) zostały wykorzystywane w całości, a
także w postaci dowolnie wybranych fragmentów w wybranych przez Organizatora wydawnictwach, audycjach telewizyjnych, radiowych, publikacjach w Internecie (w tym, także przygotowywanych i publikowanych przez osoby trzecie, które uzyskają w tym zakresie stosowne upoważnienia od Organizatora) jak również w przygotowywanych przez Organizatora lub te podmioty akcjach i materiałach promocyjnych i/lub reklamach, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z mojego wizerunku, głosu, wypowiedzi oraz imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
a) utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,
b) wprowadzania do obrotu,
c) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej i/lub sieci telefonii komórkowej,
d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie),
e) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania,
f) wystawiania,
g) wyświetlania,
h) użyczania i/lub najmu,
i) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną
 
 
oraz nadawania za pośrednictwem satelity,
j) równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania).
W/w zezwolenie dotyczy mojego wizerunku zarówno przed jak i w trakcie oraz po zakończeniu Konkursu. Wyrażam ponadto zgodę aby mój wizerunek był stosownie do potrzeb Organizatora i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawany stosownym obróbkom redakcyjnym i komputerowym, itp. Ponadto wyrażam zgodę na wykonywanie przez Organizatora oraz osoby trzecie, upoważnione przez Organizatora, wszelkich działań (takich jak, utrwalanie, filmowanie) niezbędnych do korzystania z mojego wizerunku, (oraz głosu, wypowiedzi, imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania itp.)
Wobec powyższego zobowiązuję się niniejszym udzielać Organizatorowi oraz osobom trzecim, wskazanym przez Organizatora wszelkiej pomocy potrzebnej im dla wykorzystywania mojego wizerunku, (oraz głosu, wypowiedzi, imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania itp.), w tym w trakcie przygotowywania i rozpowszechniania w/w publikacji i audycji.
Nieodpłatnie upoważniam niniejszym Organizatora do udzielania osobom trzecim wybranym i wskazywanym każdorazowo przez Organizator wszelkich zgód i upoważnień w zakresie wykorzystywania mojego wizerunku (oraz głosu, wypowiedzi, imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania itp.) opisanych powyżej.
 
 
.................................... ........................................
miejscowość, data czytelny podpis